Artikel 1, Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • looox.shop: De onderneming met de handelsnaam "looox.shop",
 • De website: De website van looox.shop, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.
 • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen looox.shop en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon die met looox.shop handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2, Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen looox.shop en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3, Aanbiedingen, offerten en bestellingen

 1. looox.shop staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden. Replica's en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door LoooX in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.
 2. Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. looox.shop is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. looox.shop betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. looox.shop staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit betekent dat looox.shop niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan LoooX niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. looox.shop zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. 

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. 

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Artikel 4, Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, betaald en looox.shop de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door looox.shop een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en looox.shop de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis looox.shop een orderbevestiging heeft gezonden.In dat geval zal aan de klant een door de klant voor accoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door looox.shop van een door de klant voor accoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
 4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5, Levering

 1. looox.shop zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. looox.shop is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. 
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangete­kend schrijven te annuleren. De klant dient looox.shop echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
  Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij looox.shop de wijze van verzending bepaalt. 
 3. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het aangegeven dagdeel op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal € 20,00.
 4. Looox.shop betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.
 5. In geval van niet tijdige levering kan looox.shop geen verantwoordelijkheid of kosten dragen die gemaakt worden door het inhuren van loodgieters, installateurs e.d. die niet verder kunnen met nog of reeds aangevangen werkzaamheden bij een klant.

Artikel 6, Retourzendingen

 1. Voor wat betreft retourzendingen maakt looox.shop onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld.
  Een speciaal voor u geproduceerd artikel kan door ons niet retour worden genomen. Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via info@looox.nl aangemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk!
  De transportkosten voor het retourzenden zijn volledig voor rekening van de klant. 
 2. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 3. Voorts behoeft looox.shop uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

 • het product en/of de producten in de originele onbeschadigde en onbeschreven verpakking zitten
 • het product en/of de producten in originele staat zijn
 • het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
 • het product en/of de producten schoon zijn
 • het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest
 • het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 7, Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
  De in lid 1. van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de duur en omvang van de garantie, die door de producent van de zaak  wordt verstrekt.
  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
  De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 
  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar..

Artikel 8, Aansprakelijkheid

 1. Indien het door looox.shop geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is looox.shop aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is looox.shop aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
 4. looox.shop kan helaas geen verantwoordelijkheid of kosten dragen die gemaakt worden door het inhuren van loodgieters, installateurs e.d. die om welke reden dan ook niet verder kunnen met nog of reeds aangevangen werkzaamheden bij een klant. Dit betekent dat looox.shop nooit de kosten zal vergoeden die ontstaan indien een door looox.shop geleverd product gebreken blijkt te hebben.

Artikel 9, Overmacht

 1. looox.shop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien looox.shop daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop looox.shop geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van looox.shop daaronder begrepen.
 2. looox.shop komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat looox.shop haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 10, Betaling

 1. looox.shop accepteert iDEAL
 2. iDEAL: u betaalt de order direct bij bestelling via het automatisch betalingssysteem iDEAL.
 3. Indien betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van looox.shop, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
 4. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is looox.shop gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan looox.shop, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
 5. Indien U een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 10% van de koopsom van de bestelling.

Artikel 11, Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van looox.shop, tenzij de kantonrechter bevoegd is. looox.shop staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen looox.shop en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Inschrijven voor nieuwsbrief